PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Prisustvo osteoporoze povećava mogućnost preloma kostiju.

Osteoporoza je metabolička bolest kostiju koju karakteriše smanjenje koštane čvrstine, što uzrokuje krtost koštanog tkiva i povećanje rizika od preloma. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, ako je koštana gustina, izmerena na aparatu koji se naziva osteodenzitometar, manja od 2.4 ili više standardnih devijacija u odnosu na prosečnu gustinu mladih osoba, radi se o osteoporozi.
 
Koštanu čvrstinu čine kvalitet kosti ( arhitektura, metabolizam, postojeća oštećenja) i mineralna koštana gustina koja označava mineralizaciju kosti po jedinici površine ili zapremine tkiva i čini 60-80% koštane čvrstine. U osteoporozi postoji smanjenje koštanog tkiva pri kojem je proporcija između mineralizovanog i nemineralizovanog metriksa normalna, a rizik od nastanka patološkog preloma u određenim delovima skeleta veoma naglašen i direktno zavisi od stepena gubitka koštanog tkiva. Osteoporoza je kvantitativni poremećaj koštanog tkiva, te nezahvaćene koštane trabekule izgledaju kvalitativno normalne.
Incidenca osteoporoze i posledičnih fraktura je u porastu tako da je ova bolest značajan činilac morbiditeta i mortaliteta današnje populacije. U današnje vreme dobija dimenzije pandemije. Ispoljava se u oko jedne trećine žena u životnoj dobi od 50 godina i u oko dve trećine žena starijih od 70 godine. Procenjuje se da širom sveta više od 200 miliona ljudi boluje od osteoporoze.
Faktori rizika:
Ženski pol ( tri puta je češći prelom kuka i tela pršljenova kod žena);
Rasa;
Pušenje;
Mala telesna težina ( ispod 58 kg);
Nekretanje kao stil života;
Konzumiranje alkohola.
Predisponirajuća medicinska stanja su:
Deficit estrogena;
Zapaljenska bolest creva;
Diabetes mellitus tip II,
Cistična fibroza pluća;
Hipertireoidizam;
Hiperparatireoidizam;
Bolest jetre;
Upotreba kortikosteroida;
Klinička osteoporoza je asimptomatska do preloma, tako da je 80% bolesnika sa osteoporozom nedijagnostikovano. Često se kod pacijenta javljaju simptomi u smislu malaksalosti, neraspoloženja, uznemirenosti, pojačanog znojenja, apatije i dr. ali se retko povezuje sa osteoporozom. S toga se sa pravom naziva ‘ tihim kradljivcem’ jer godinama osiromašuje koštanu masu sve dok ne spadne ispod takozvanig ‘ praga za frakture’ kada se javljaju klinički dramatične komplikacije bolesti – prelomi.
Tipovi osteoporoze
Postoje dva različita tipa osteoporoze:
tip I ili postmenopauzalna i
tip II ili senilna ( staračka) osteoporoza.
Postmenopauzalna osteoporoza je udružena sa smanjenjem produkcije estrogenih hormona, sa kompresivnim prelomima kičmenih pršljenova i prelomom radijusa na tipičnom mestu. Senilna osteoporoza nastaje kao posledica povećane resorpcije i smanjene sprodukcije koštane mase i povezan je sa prelomom proksimalnog okrajka butne kosti i prelomima proksimalnog humerusa.
Pored ove podele osteoporozu možemo podeliti na lokalnu (regionalnu) i opštu (generalizovanu), koja je češća.
 
Osteoporoza i prelom kuka
Prosečni denzitet – gustina kostiju kod ženske populacije dostiže maksimum oko 35-e godine, posle čega postepeno opada. Najčešći uzroci sekundarne osteoporoze (uzrokovane bolestima i lekovima) su: lečenje steroidima i antikonvulzivima ( lekovi za lečenje epilepsije).
Nizak indeks koštane mase ( odnos između telesne mase i visine) takođe se pokazuje kao faktor od značaja za rizik od nastajanja preloma kuka. Smanjenje ovog indeksa ima pozitivnu korelaciju sa smanjenjem koštane gustine. Obzirom da ovaj indeks ordažava indirektno i smanjenje količine masnog tkiva i proteina, on je takođe relativan pokazatelj rizika za osteoporozu. Redukcija debljine lokalnog trohanternog subkutanog tkiva u direktnoj je vezi sa smanjenjem indeksa koštane mase. U toku pada, osobe sa većom telesnom visinom, razvijaju veću silu udara i posledično imaju veće šanse za prelom, što izraženo u brojkama znači razlika visine za oko 7cm povećava rizik za skoro 50%. Prisustvo osteoporoze povećava mogućnost preloma 4 puta u pacijenata starijih od 50 godina.
Važno je istaći da pacijent nema tegobe dok ne dođe do preloma kostiju koji se mogu desiti i pri uobičajenim aktivnostima. Najčešće se dešavaju prelom vrata butne kosti, prelom pršljenskih tela kičmenog stuba i kostiju podlaktice u predelu skočnog zgloba, koji mogu dovesti do trajne invalidnosti i bitnog umanjenja kvaliteta života ( naročito prelom kuka). Čak jedna četvrtina osoba posle preloma kuka zahteva dugotrajnu zdravstvenu i socijalnu pomoć. Zbog toga je važno na vreme utvrditi smanjenje koštane gustine. Klasičnim rentgentskim snimanjem osteoporoza se detektuje tek kada je došlo do gubitka 25-40% koštane mase.
 

PRIMED 3 je prirodni preparat na bazi meda, kalcijuma, kurkume sa dodatkom edicinske gljive reiši i šitake. Primed 3 preparat se može koristiti kod:

osteopenije i osteoporoze
reumatskog i drugih oblika artritisa
povećane potrebe za kalcijumom
Aktivni sastojci preparata mogu da blagotvorno deluju na pravilno funkcionisanje koštano-zglobnog sistema. Ispoljavaju i protivupalno dejstvo, čime mogu da doprinesu u prevenciji i kao pomoć u tretmanu upalnih procesa na zglobovima.