«

»

Jul 02

Terapija antraksaAntraks je akutna kontagiozna infektivna bolest iz grupe zoonoza koju uzrokuje  Bacillus anthracis. Radi se o Gram negativnoj aerobnoj bakteriji koja na vazduhu stvara vrlo otporne spore.  Virulencija bacila ostvaruje se pomoću tri vrste egzotoksina :

Edemski toksin  – izaziva edem.

Letalni toksin – izaziva nekrozu tkiva.

Kapsularni materijal.

Čovek se može inficirati:

 • Direktnim kontaktom – sa obolelom životinjom odnosno materijalom uzetim od nje (koža, meso, kosti).
 • Preko zemljišta  – inficiranog sporama usled neadekvatnog postupka sa uginulim životinjama.
 • Preko vazduha – naročito kada se u vazduhu  rasprše dlačice i bacili.
 • Preko hrane – dosta retko.
 • Interhumani prenos – izuzetno retko.
 • Povećanom riziku da obole izloženi su:
 1. Seosko stanovništvo – najčešće leti zbog najvećeg obima poljskih radova i kontakta sa stokom.
 2. Zanatlije – Kožari,  ćurčije, krznari, vunovlačari, četkari i dr. koji imaju kontakta sa ostacima životinja.
 3. Tekstilni radnici  – Posebno u pripremnim i početnim fazama izrade tkanine (češljanje, grebanje vune).

 KLINIČKA SLIKA

I – SPOLJAŠNJI (KOŽNI) ANTRAKS

 1. Maligna pustula – Najčešća forma bolesti. Nakon inkubacije od 1-3 dana javljaju se:

- Na šakama ređe na licu javljaju se redom  makula, papula, vezikula, fenomena kokarde i krusta koja otpada posle više od 20 dana. Može se javiti i veći broj promena.  Kožne promenene su praćene:

- Okolnim edemom i svrabom,

- Limfagitisom i regionalni lmnfadenitisom.

2. Maligna pustula sa edemom

- Razvoj pustule na licu i vratu prati edem okolnog i dubokih tkiva.

Otok je bled, bezbolan, nejasno ograničen, brzo napreduje i konpresijom može ugroziti disanje.

3. Maligni edem

- Edem na licu bez razvoja kožnih manifestacija. Ulazno mesto je najčešće konjuktiva oka.

Sve opisane oblike spoljašnjeg antraksa prati pojava  opštih simptoma (Povišena temperatura, Jeza, Drhtavica, Malaksalost, Gubitak apetita,Glavobolja).

 II – UNUTRAŠNJI ANTRAKS

 • Respiratorna forma

Nakon kratke inkubacije javlja se:

- Malaksalost

- Mialgije

- Povišena T

- Neproduktivni kašalj

- Umor

- Prekordijalni pritisak

Nakon 2-4 dana poboljšanje, a zatim vrlo brzo

- Dispneja

- Pleuralne efuzije

-Cijanoza

- Septični šok

-Respiratorni distres

- Smrt.

 • Gastrointestinalna forma – Nastaje posle inkubacije od 2-7 dana i ima dve kliničke prezentacije:

Abominalna forma  – Nespecifične abdominalne tegobe koje progrediraju u sliku trbušne drame

sa:

- Krvavim prolivima

- Hematemezom

- Razvojem ascitesa

- Generalizacijom infekcije

- Toksemijom

- Fatalnim ishodom.

 • Orofaringealna forma – Karakteriše se:

- Edemom i nekrozom tkiva u vratnom delu GIT-a

- Otok vrata

- Limfadenopatija

- Kompresija okolnih disajnih struktura

- Brz letalni ishod.

 • Antraksna sepsa

-  Nastaje iz viscelarne (retko iz kožne) forme bolesti.

- Teški opšti poremećaji

- Hemoragični meningitis (kliničke manifestacije vezane za bolest nervnog sistema.)

- Smrt – Ishod bolesti je najčešće fatalan

LEČENJE

 • Penicilin – parenteralno 4-20 miliona IJ.
 • Traheotomija – kod kompresije disajnih puteva
 • Kortikosteroidi – kod velikih edema i meningitisa
 • Reanimacija i simptomatska terapija.
 • Obavezno jačanje i detoksikacija organizma uz PRIMED 13

 PREVENCIJA

I – SEOSKI ANTRAKS

1. Obavezna vakcinacija stoke

2. Adekvatan postupak sa leševima uginulih životinja

3. Sprečavanje klanja i upotrebe mesa obolelih životinja.

II – INDUSTRISKI ANTRAKS

1. Mere zaštite na radu

- Dezinfekcija potencijalno infektivnog materijala (masnom sodom).

- Adekvatna higijena i ventilacija prostorija.

- Nošenje zaštitne odeće, rukavice i naočara.

- Vakcinacija izloženih radnika

2. Zdravstveno prosvećenje radnika.